شرکت به‌پخش داروی بهشهر
(سهامی خاص)
به‌پخش دارو، نوای آبی سلامت
33
22
00
 
به‌پخش دارو نوای آبی سلامت
01
02

آخرین اخبار

تأمین کنندگان

کالا
تأمین‌کننده
نمایندگی
مشتری

برترین شعب

همدان

با مدیریت سرکار خانم وحیده بهفر

لرستان

با مدیریت آقای ابراهیم دکامی

ارومیه

با مدیریت آقای علیرضا خیرالله زاده

برترین فروشندگان

شعبه شیراز

آقای مجید عرب

شعبه اصفهان

سرکار خانم سمیه هنرمندی عاشق آبادی

شعبه لرستان

آقای محسن خدادادی بسطامی

برترین شعب

همدان

با مدیریت سرکار خانم وحیده بهفر

لرستان

با مدیریت آقای ابراهیم دکامی

ارومیه

با مدیریت آقای علیرضا خیرالله زاده

برترین فروشندگان

شعبه شیراز

آقای مجید عرب

شعبه اصفهان

سرکار خانم سمیه هنرمندی عاشق آبادی

شعبه لرستان

آقای محسن خدادادی بسطامی

برترین شعب

همدان

با مدیریت سرکار خانم وحیده بهفر

لرستان

با مدیریت آقای ابراهیم دکامی

ارومیه

با مدیریت آقای علیرضا خیرالله زاده

برترین فروشندگان

شعبه شیراز

آقای مجید عرب

شعبه اصفهان

سرکار خانم سمیه هنرمندی عاشق آبادی

شعبه لرستان

آقای محسن خدادادی بسطامی